آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی (راک بولت )

 

این آزمون بر اساس استاندارد مرجع ASTM D4435  انجام شده است و طبق این گزارش ، موم پرایمر هیچ تاثیری در گیرایی و چسبندگی بتن با میلگرد نداشته است و میلگردهای نو و زنگ زده می توانند بدون نیاز به سندبلاست با پوشش موم پرایمر در بتن استفاده شوند .